Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Lobbing

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje ogólne

Z dniem 7 marca 2006r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). Ustawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz zasady wykonywania, rejestrowania i kontroli tej działalności wykonywanej zawodowo. Zgodnie z art. 16 ustawy, organy władzy publicznej są obowiązane niezwłocznie udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty rozstrzygnięcia.

Działalnością lobbingową jest każde działanie zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa - chodzi o działalność zawodową.

Ustawa uzależnia wykonywanie zawodowej działalności lobbingowej od uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową. Rejestr prowadzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rejestr jest jawny, zawarte w nim dane podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Prowadzący rejestr wydaje na podstawie zgłoszenia zainteresowanego (wzór - załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową (Dz. U. Nr 34, poz. 240) zaświadczenie o wpisie do rejestru (wzór - załącznik nr 2 zacytowanego rozporządzenia). Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od dnia wydania. 

Ustawa nakłada obowiązek niezwłocznego udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową - wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty rozstrzygnięcia.

Ustawa określa zasady jawności postępowania legislacyjnego na etapie tworzenia aktów normatywnych. W przypadku prac rządu i Sejmu ustawa wprowadziła instytucję wysłuchania publicznego. Polega ona na tym, że podmiot, który zgłosił zainteresowanie prac nad projektem może wypowiedzieć się na jego temat w specjalnie zorganizowanej dyskusji. Szczegóły dotyczące trybu zgłaszania zainteresowania oraz zasad organizowania wysłuchania publicznego określają: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń (Dz.U. Nr 30, poz. 207) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz.U. Nr 34, poz. 236). 

W związku z wejściem w życie ww przepisów w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu realizacji przytoczonych aktów prawnych realizować będzie Wydział Organizacyjno - Administracyjny. Informacje w tej sprawie można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta pod numerem telefonu 342-18-00 lub 342-18-05.

Metryka strony

Data publikacji : 16.03.2006
Data modyfikacji : 25.06.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP