Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach

WOJEWÓDZKI KOMITET OCHRONY PAMIĘCI
WALK I MĘCZEŃSTWA W KIELCACH

Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach, zwany dalej „Komitetem" działa przy wojewodzie świętokrzyskim na podstawie ustawy z dnia z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Dz.U. Nr 2, poz. 2, Dz.U., ze zm. Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Dz.U. z 2000 r. Nr 31, poz. 382), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 r. w sprawie organizacji, trybu działania i zasad finansowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa (Dz.U. Nr 22, poz. 154), Zarządzenia Nr 39/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. z późn.zm.
Komitet sprawuje funkcję opiniodawczo-doradczą, mając na celu inicjowanie i koordynację działań związanych z upamiętnianiem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Komitet działa w oparciu o Regulamin uchwalony i zatwierdzony przez członków Komitetu, a który określa zakres działania, organizację i tryb pracy Komitetu.

Komitet realizuje na swoim terenie zadania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa określone w wyżej wymienionych aktach prawnych, a w szczególności:

 • koordynuje działania administracji samorządowej, organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz inicjatywy obywateli związane z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc i postaci w dziejach Narodu Polskiego,
 • wspiera inicjatywy związane z upamiętnieniem miejsc pamięci narodowej,
 • inspiruje podejmowanie prac konserwatorskich i remontowych istniejących obiektów i znaków w miejscach pamięci narodowej,
 • współdziała w organizowaniu obchodów uroczystości związanych z rocznicami i uroczystościami patriotycznymi,
 • rozpatruje i przedstawia Radzie OPWiM w formie opinii i wniosków zgłoszone projekty wykonania lub rekonstrukcji trwałych znaków i obiektów upamiętniających walki i męczeństwo, wymagające opinii Rady,
  opiniuje wnioski do Rady o nadanie „Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej", zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie nadawania Medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej".

Organy właściwe w sprawach wydawania zezwoleń na wykonanie trwałych znaków i obiektów upamiętniających walki i męczeństwo są obowiązane do zasięgnięcia opinii Wojewódzkiego Komitetu OPWiM i jej rozpatrzenia przed wydaniem decyzji.

Prawidłowo sporządzony wniosek o wydanie opinii nt. planowanej budowy upamiętnienia powinien być skierowany do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, za pośrednictwem Wojewódzkiego Komitetu OPWiM w Kielcach i zawierać:

 • oficjalny wniosek o zaopiniowanie upamiętnienia wraz z uzasadnieniem,
 • dokładny projekt z podaniem wielkości i usytuowaniem wszystkich elementów upamiętnienia (tablic, krzyży i innych znaków) oraz rodzaj materiału z jakiego ma być wykonane upamiętnienie,
 • treść napisów upamiętniających (w przypadku napisów obcojęzycznych także tłumaczenie na język polski),
 • plan sytuacyjny uwzględniający lokalizację upamiętnienia oraz zagospodarowanie terenu,
 • zgodę właściciela terenu lub obiektu, na którym planowane jest upamiętnienie,
 • przybliżoną kalkulację kosztów ze wskazaniem źródeł finansowania,
 • opinię właściwego miejscowo konserwatora zabytków, w przypadku wznoszenia upamiętnienia na terenie lub obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub otoczonym opieką konserwatorską,
 • dodatkowe informacje - dokumentacja poświadczającą pochówek w przypadku pomnika na miejscu spoczynku lub materiały historyczne jeżeli upamiętnienie dotyczy mało znanej osoby lub wydarzenia historycznego.

Ponadto przed przystąpieniem do budowy pomnika należy posiadać:

 • decyzję o ustaleniu warunków zabudowy wydaną przez właściwego prezydenta, burmistrza lub wójta,
 • pozwolenie na budowę wydane przez właściwego, ze względu na planowaną lokalizację pomnika, starostę.

Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski o wydanie opinii przez Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach należy przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, kod 25-516 lub składać osobiście
w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Informacji udziela Grażyna Zachariasz, tel. 41-342-11-19 , e-mail: wps37@kielce.uw.gov.pl  

Członków Komitetu powołuje i odwołuje Wojewoda. Udział w pracach Komitetu ma charakter społeczny. Kadencja Woj. Komitetu trwa 4 lata.

Komitet rozpatruje sprawy wchodzące w zakres jego zadań na posiedzeniach z częstotliwością wynikającą z potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

Skład Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach:

1. Przewodniczący Komitetu,

2. Wiceprzewodniczący - Janusz Cedro - Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków,

3. Sekretarz - Grażyna Zachariasz - st. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej 
    Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

4. Członkowie:

 • Bukowski Leszek - Przedstawiciel Delegatury IPN w Kielcach,
 • Główka Jan - Dyrektor Muzeum Historii Kielc,
 • Jankowski Andrzej - emerytowany pracownik Oddziałowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach,
 • Jastrzębski Cezary - przedstawiciel Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Latos Arkadiusz - przedstawiciel Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy w Kielcach,
 • Lewicka Anna - emerytowany pracownik Działu Historii Muzeum Narodowego w Kielcach,
 • Marczewska Marzena - przedstawiciel Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Massalski Adam - Senator RP,
 • Sabat Teresa - przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach.

Sekretarz Komitetu organizuje i koordynuje pracę Komitetu oraz z upoważnienia Przewodniczącego - reprezentuje Komitet.
Obsługę organizacyjno-biurową Komitetu zapewnia Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie mieści się sekretariat Komitetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Data publikacji 28.05.2007
Data modyfikacji 15.01.2016Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor: Redaktor BIP