Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Wydawanie kart doskonalenia zawodowego dla dyspozytorów medycznych

Wydawanie kart doskonalenia zawodowego dla dyspozytorów medycznych

W związku z wejściem w życie z dniem 22 czerwca 2023 r. ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, Wojewoda Świętokrzyski zaprzestaje zatwierdzania dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych oraz wydawania kart doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.  Zgodnie z art. 82 ust. 2 cyt. ustawy, nowe karty ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych wydawać będzie Krajowa Rada Ratowników Medycznych i do jej kompetencji, zgodnie z art. 83. ust.1 należy również  potwierdzanie dopełnienia obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych.

Natomiast nadal wydawane są przez Wojewodę Świętokrzyskiego karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytorów medycznych.

Procedura dotycząca składania wniosku o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytorów medycznych oraz wzór wniosku znajdują się poniżej.

Informacja dotycząca zbierania i przetwarzania danych od osoby, której dane dotyczą:

1. Administratorem Państwa danych jest Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 342 11 15

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ŚUW można skontaktować się w formie pisemnej pisząc na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl lub telefonicznie: 41 342 18 70

3. Wojewoda Świętokrzyski przetwarza Państwa dane w celu wydania karty doskonalenia zawodowego

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt - tj. 10 lat.

5. W związku z przetwarzaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,

prawo do sprostowania swoich danych osobowych.

Przedmiot sprawy:

Wydawanie Kart doskonalenia zawodowego dla dyspozytorów medycznych w celu dokumentowania ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego, realizowanego w różnych formach kształcenia, w okresach edukacyjnych określonych przepisami prawa.

Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

Warunkiem załatwienia sprawy jest złożenie przez:

  • dyspozytora medycznego wniosku o Wydanie Karty Doskonalenia Zawodowego Dyspozytora Medycznego wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego;

Wzory wniosków o wydanie kart doskonalenia zawodowego są dostępne na stronie BIP ŚUW (http://bip.kielce.uw.gov.pl) w sekcji Inne pod linkiem: Wnioski o wydanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego lub w dolnej części karty.

dyspozytor medyczny wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe składa osobiście do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego lub drogą korespondencyjną.

Wniosek i dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku dyspozytora medycznego poddawane są ocenie merytorycznej.  W przypadku osobistego złożenia, poprawnie wypełnionego, wniosku oraz kserokopii dokumentu poświadczającego wymagane kwalifikacje, osoba zainteresowana w tym samym dniu otrzymuje kartę doskonalenia zawodowego.

Wniosek złożony drogą korespondencyjną załatwiany jest niezwłocznie.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342-15-05, 342-19-07
fax: +48 (41) 342-14-04
e-mail: wbizk07@kielce.uw.gov.pl; wioc11@kielce.uw.gov.pl

Pokoje:

519, 530 (budynek A)

Telefon:

41 342 15 05; 41 342 19 07; 

Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii:

  • interwencje, opinie oraz sugestie wyrażone na piśmie - w Biurze Obsługi Klienta,
  • interwencje, opinie oraz sugestie ustne:

a) u Kierownika Oddziału Ratownictwa Medycznego oraz pracowników merytorycznych  oddziału, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy,

b) u Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w każdy poniedziałek, w godzinach urzędowania.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1720 ze zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1620);

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 01.07.2013
Data wytworzenia : 01.07.2013
Data modyfikacji : 21.06.2023 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Autor : Serwis techniczny