Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Kontrola Problemowa w UG w Pacanowie 05.06.2017
05.06.2017
Kontrola problemowa w UG w Pacanowie w zakresie prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Miasta Kielce 12.06.2017
13.06.2017
Kontrola problemowa w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2017
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Pani Eulalia Kuc – tłumacz przysięgły języka francuskiego 07.06.2017
09.06.2017
Kontrola działalności Pani Eulalii Kuc – tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Zagnańsk 01.06.2017
Kontrola dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej w 2016 roku dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy Staszów 31.05.2017
Kontrola dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej w 2016 roku dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
kontrola problemowa w NZOZ Vena Stomatologia ul. Cedzyńska 13 w Kielcach. 10.03.2017
10.03.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 15.05.2017
16.05.2017
Kontrola problemowa w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2017
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej 08.05.2017
10.05.2017
Kontrola problemowa w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2017 oraz sposobu wydatkowania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w latach 2015-2017
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli , Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn 20.04.2017
21.04.2017
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Pani Zuzanna Krzysztofik - tłumacz przysięgły języka niemieckiego 09.06.2017
Kontrola działalności Pani Zuzanny Krzysztofik - tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Łopuszno 05.04.2017
06.04.2017
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Łopuszno
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój 09.06.2017
Kontrola sprawdzająca realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta i Gminy Chmielnik 07.06.2017
Kontrola sprawdzająca realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Stadion Miejski KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim 07.07.2017
Kontrola sprawdzająca przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy w Łagowie 26.05.2017
26.05.2017
kontrola kompleksowa z zakresu realizacji przez Gminę Łagów zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej RAMED 2 ul. Zagórska 20/26, 25-355 Kielce 23.06.2017
23.06.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarzysku - Kamiennej 02.06.2017
05.06.2017
Kontrola kompleksowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarzysku - Kamiennej w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 176 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie 25.05.2017
26.05.2017
Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 176 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Sandomierskie Centrum Stomatologii - Zakład Główny Dąbrowska Dorota ul. Długa 8, 27 - 600 Sandomierz 18.05.2017
18.05.2017
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy dentystów i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie "Razem" na rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, ul. Rzeczki 18, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 19.06.2017
Kontrola problemowa dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wiejskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo, Ruda Zajączkowska 83, 26-070 Łopuszno 13.06.2017
Kontrola problemowa dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu 09.06.2017
09.06.2017
kontrola problemowa z zakresu eksploatacji systemu informatycznego w MGOPS w Połańcu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Bliżyn 19.05.2017
26.05.2017
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Kontrola problemowa w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach, ul. Prosta 30. 06.06.2017
07.06.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie 05.06.2017
09.06.2017
Kontrola dotycząca przwidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach 16.05.2017
23.05.2017
Kontrola działalności finansowo - gospodarczej w 2016r. oraz analiza funduszu płac z uwzględnieniem zapotrzebowania na 2017r.
Wydział Finansów i Budżetu
Straż Gminna w Bogorii 07.06.2017
Kontrola sprawdzająca realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie stosowanych uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych w ramach ujawniania przestępstw i wykroczeń przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego oraz ocena współpracy straży z Policją
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Źródłowa 3, 28-305 Sobków 05.06.2017
05.06.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Ariańska 12, 28-330 Wodzisław 19.05.2017
19.05.2017
Kontrola problemowa w zakresie stwierdzenia spełniania przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań, o których mowa w art. 161ba ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2016 roku na zadania związane z zabezpeiczeniem ruchów osuwiskowych przez Powiat Ostrowiecki 31.03.2017
31.03.2017
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2016 roku na zadania związane z zabezpeiczeniem ruchów osuwiskowych przez Powiat Ostrowiecki
Wydział Infrastruktury i Rozwoju