Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku 07.02.2018
09.02.2018
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczewsku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie 31.01.2018
01.02.2018
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku 23.01.2018
25.01.2018
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach 23.01.2018
25.01.2018
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojciechowicach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Sobieskiego 17.01.2018
18.01.2018
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Sobieskiego
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Opieki Długoterminowej w Kielcach ul. Ściegiennego 28.12.2017
29.12.2017
Kontrola problemowa dot. świadczonych usług opiekuńczych w Centrum Opieki Długoterminowej w Kielcach ul. Ściegiennego
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Lekarze Bożena i Piotr Biskup NEURO-KARD, Os. Na Stoku 63A, 25-437 Kielce 25.05.2018
25.05.2018
Kontrola w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach. 21.05.2018
22.05.2018
Kontrola w trybie zwykłym w GOPS w Kijach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustway z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie 08.05.2018
09.05.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie w zakresie realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Łagiewnikach "Otwarte Serce" 24.05.2018
24.05.2018
Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu Przyjaciół DPS w Łagiewnikach "Otwarte Serce" w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanych dootacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Arka Nadziei w Kielcach 02.05.2018
02.05.2018
Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu Arka Nadziei w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanych dootacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL" w Kielcach 20.04.2018
20.04.2018
Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu Pomocni w Drodze "RAFAEL" w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja na rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących "VEGA" w Kielcach 13.04.2018
13.04.2018
Kontrola problemowa w Fundacji na rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących "VEGA" w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kielcach 23.02.2018
23.02.2018
Kontrola problemowa w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja "Rozwój dla Przyszłości" w Brynicy 22.02.2018
22.02.2018
Kontrola problemowa w Fundacji "Rozwój dla Przyszłości" w Brynicy w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Św. 25.01.2018
25.01.2018
Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Św. w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa w Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. 25.01.2018
25.01.2018
Kontrola problemowa w Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Końskich 29.05.2018
29.05.2018
Kontrola realizacji przez powiat zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. u. z 2015 r., poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ostrowcu Św. 25.01.2018
25.01.2018
Kontrola problemowa w PZERiI w Ostrowcu Św. w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
NZOZ ALERGO-MED ul. Mickiewicza 4, 25-352 Kielce 04.06.2018
04.06.2018
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy a dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - Kazimierza Wielka 06.04.2018
12.04.2018
Kontrola dotycząca prawidłowści wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2017r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Imielno 20.04.2018
27.04.2018
Kontrola dotycząca prawidłowści wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2017r. oraz prawidłowiść realizacji Programu Rodzina 500+
Wydział Finansów i Budżetu
Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej 07.03.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Kazimierzy Wielkiej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Staszów 24.04.2018
25.04.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów w zakresie stosowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy w Krasocinie 08.06.2018
Kontrola sprawdzająca realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy Obrazów 09.04.2018
20.04.2018
Kontrola dotycząca prawidłowści wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2017r.
Wydział Finansów i Budżetu
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju 10.04.2018
11.04.2018
Kontrola w trybie zwykłym w MGOPS w Busku - Zdroju w dniach 10-11.04.2018 r. w zakresie realizacji zadań wynikajacych z ustwy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustwy z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 10.04.2018
11.04.2018
Kontrola w trybie zwykłym w GOPS w Gnojnie w dniach 10-11.04.2018 r. w zakresie realizacji zadań wynikajacych z ustwy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustwy z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
NZOZ Centrum Neurologii Dziecięcej i Leczenia Padaczki Anna Gniatkowska-Nowakowska, ul. Bieszczadzka 1, 25-565 Kielce 20.04.2018
20.04.2018
Ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Ćmińsku, ul. Staszica 10, 26-085 Ćmińsk 11.05.2018
11.05.2018
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wybierz Strony