Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), przez Miasto Kielce na prawach powiatu z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach (obręb 0010), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 208/32 o powierzchni 0,0150 ha, zajętej pod drogę publiczną „ulica Okrzei”, nie może zostać zakończone w terminie zakreślonym w ogłoszeniu Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2.03.2018 r. znak: SPN.II.7533.222.2017, z uwagi na konieczność uzyskania mapy zasadniczej obrazującej stan zajęcia przedmiotowej nieruchomości pod ww. drogę w dniu 31 grudnia 1998 r., w której to sprawie tut. organ zwrócił się pismem do Prezydenta Miasta Kielce w dniu 30.04.2018 r. Przewidywany termi zakończenia postępowania to 31.07.2018.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 10.05.2018
Obowiązuje od : 10.05.2018
Obowiązuje do : 24.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba