Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informuje, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0010 Moskorzew, gmina Moskorzew, oznaczonej jako działka nr 203/2 o pow. 0,0252 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 22/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2017 r., znak: SPN.III.7820.1.21.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 od km 165 + 153 do km 167 + 565 strona lewa wraz z odwodnieniem, budową kanału technologicznego, przebudową zjazdów oraz budową/przebudową przepustów w miejscowości Moskorzew i Dalekie, na terenie gminy Moskorzew, nie może być zakończone w terminie do dnia 20 marca 2019 r., z uwagi na konieczność uzyskania prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Myszkowie z dnia 17 października 2018 r. sygn. akt I Ns 61/92 prostującego omyłkę pisarską w sentencji postanowienia z dnia 27 listopada 1992 r. sygn.. akt I Ns 61/92 o nabyciu spadku. Przewidywany termin zakończenia niniejszego postępowania odszkodowawczego to 15 kwietnia 2019 r.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 20.03.2019
Obowiązuje od : 20.03.2019
Obowiązuje do : 03.04.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba