Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej k.p.a. w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0007 m. Kielce, oznaczonej jako działka nr 59/3 o pow. 0,0020 ha (wydzielona z działki nr 59/2).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 04.11.2019
Obowiązuje od : 04.11.2019
Obowiązuje do : 18.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba