Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IN-II.74840.4.8.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

IR.II.7840.4.8.2016 Wojewoda świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 28.07.2016r. została wydana dla Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o., ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszów decyzja Nr 16/CD/2016 w sprawie pozwolenia na budowę odcinka kanału Ø 400PP na terenie zamkniętym odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie do cieku Babia, będącego przedłużeniem istniejącego przewodu (od km 10,91 do km 9,64 linii kolejowej Nr 61 Kielce-Fosowskie z jednym przejściem poprzecznym w km 10,86 tej linii). Rurociąg grawitacyjny oczyszczonych ścieków komunalnych cieku A (Babia) – od studni S22 (+20,3m) do WY (kanał grawitacyjny z rur PP długości 497,25m), na działce o nr ewid. 696/16, w obrębie ewid. 0016 Szczukowice, w jednostce ewid. 260414_2 Piekoszów, stanowiącej teren zamknięty PKP.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.07.2016
Obowiązuje od : 28.07.2016
Obowiązuje do : 11.08.2016
Data modyfikacji : 04.11.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Ślusarczyk
Autor : Renata Mamla