Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0012 Łyżwy, arkusz 87, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości opracowanym w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami do regulacji stanu prawnego drogi, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 25.10.2018 r. pod Nr P.2610.2018.973, jako działka Nr 283/1 o pow. 0,0023 ha (wydzielona z działki Nr 283 o pow. 0,1664 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. Langiewicza.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 23.10.2019
Obowiązuje od : 23.10.2019
Obowiązuje do : 06.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba