Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.521.2020 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa toczy się postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Włoszczowa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej we Włoszczowie, w obrębie 0007, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 3996/2 o pow. 0,0015 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. Leśna.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 09.06.2021
Obowiązuje od : 09.06.2021
Obowiązuje do : 23.06.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba