Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.307.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Włoszczowa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej we Włoszczowie, w obrębie 0003 oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego w dniu 13.12.2019 r. pod numerem P.2613.2019.1409, skorygowanej operatem zaewidencjonowanym w dniu 22.06.2021 r. pod nr P.2613.2021.630, jako działki: nr 2273/1 o pow. 0,0048 ha i nr 2272/5 o pow. 0,0004 ha (wydzielone z działek odpowiednio: nr 2273 o pow. 0,0915 ha i nr 2272/1 o pow. 0,0900 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. „ Konopnickiej” (nowy nr 397026T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 06.09.2021
Obowiązuje od : 06.09.2021
Obowiązuje do : 20.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba