Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.515.2023 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu terminu postępowania odszkodowawczego

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., zawiadamia, że postępowanie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości położonej w obrębie 0001 Bogoria, gmina Bogoria, oznaczonej jako działki: nr 251 i nr 290, która po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie oznaczona jako działki: nr 251/1 o pow. 0,0680 ha i nr 290/1 o pow. 0,0509 ha oraz stanie się własnością Województwa Świętokrzyskiego, nie może być zakończone w terminie do 8 grudnia 2023 r. z uwagi na przeprowadzone postępowanie spadkowe po Władysławie Ciemińskiej i konieczność uzyskania od spadkobierców odpisu prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni, a także umożliwienia wszystkim stronom postępowania zapoznania się z aktami sprawy.

Metryka strony

Data publikacji : 08.12.2023
Obowiązuje od : 08.12.2023
Obowiązuje do : 22.12.2023
Data wytworzenia : 08.12.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk