Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0010 Moskorzew, gmina Moskorzew, oznaczonej jako działka nr 206/2 o pow. 0,0297 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 22/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2017 r., znak: SPN.III.7820.1.21.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 78 od km 165 + 153 do km 167 + 565 strona lewa wraz z odwodnieniem, budową kanału technologicznego, przebudową zjazdów oraz budową/przebudową przepustów w miejscowości Moskorzew i Dalekie, na terenie gminy Moskorzew, nie może być zakończone w terminie do dnia 13 lipca 2018 r., z uwagi na konieczność uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie spadku po Adolfie Zdradzie i ustalenia jego spadkobiercy, a także zawiadomienia o przedmiotowym postępowaniu odszkodowawczym. Przewidywany termin zakończenia niniejszego postępowania to 31 sierpnia 2018 r.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.07.2018
Obowiązuje od : 12.07.2018
Obowiązuje do : 26.07.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba