Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) informuje, że przewidywany termin zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0016 Ludwinów, gm. Jędrzejów, oznaczonej jako działka nr 5/11 o pow. 0,0346 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie/rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 768 od km 0+292,44 do km 5+577,30, w tym budowie obwodnicy miejscowości Jędrzejów o długości ok. 2,2 km wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, zjazdów oraz innych dróg publicznych na terenie miasta i gminy Jędrzejów w powiecie jędrzejowskim, to 31 grudnia 2018 r, z uwagi na uzyskaną informację o zamiarze podjęcia działań dot. uregulowania stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 09.11.2018
Obowiązuje od : 09.11.2018
Obowiązuje do : 23.11.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba