Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 19 ust. 4, art. 20 ust. 2, ust. 3, ust. 7 i ust. 8, art. 21 ust. 1 oraz art. 30 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 433 ze zm.), a także w oparciu o art. 8 i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) informuje, że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0015 Mychów Kolonia, oznaczonej jako działka nr 196 o pow. 0,0300 ha.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.03.2019
Obowiązuje od : 12.03.2019
Obowiązuje do : 26.03.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba