Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Pełnomocnicy Wojewody

1. Król Anna Pełnomocnik  Wojewody  do Spraw Rodziny

Do zadań Pełnomocnika należeć będzie:

 1. współpraca z właściwymi organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie spraw dotyczących spraw rodziny;
 2. inicjowanie i koordynacja działań w zakresie polityki prorodzinnej;
 3. inicjowanie działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin na terenie województwa świętokrzyskiego;
 4. opiniowanie i udział w opracowywaniu projektów działań mających na celu poprawę warunków życia rodzin na terenie województwa świętokrzyskiego;
 5. propagowanie postaw, w tym za pośrednictwem mediów, służących wsparciu i promocji rodziny;
 6. udział w posiedzeniach Kapituły Nagrody ,,Czyste SERCE’’;
 7. kreowanie na terenie województwa świętokrzyskiego świadomości na rzecz wartości rodziny, życia i małżeństwa;
 8. reprezentowanie Wojewody Świętokrzyskiego w kontaktach z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. współpraca z organami administracji samorządowej, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

2. Król Anna

Pełnomocnik Wojewody
do spraw mniejszości narodowych i etnicznych

Do zakresu obowiązków pełnomocnika należeć będzie:

 1. współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na obszarze województwa realizującymi zadania na rzecz mniejszości;

 2. podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości i przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości;

 3. podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 538, bud. C

tel. 041 342 13 26

3. 

Bęben Marcin

Pełnomocnik Wojewody
do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, współpracy   z organizacjami pozarządowymi oraz ekonomii społecznej

Do zakresu obowiązków pełnomocnika należeć będzie:

 1. koordynowanie w województwie świętokrzyskim konsultacji istotnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego procesów legislacyjnych i programów  państwowych,
 2. wspieranie Pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wymiany informacji z organizacjami pozarządowymi w regionie,
 3. pomoc lokalnym organizacjom w dostępie do wiedzy w zakresie Narodowego  Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i innych działań prowadzonych przez  Pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego  i innych agencji rządowych,
 4. inicjowanie  działań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego,
 5. zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej w obszarze dotyczącym przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego, nadzoru nad tymi podmiotami oraz udzielania akredytacji Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok.117, bud.A

tel. 041 342 11 47

 

 

4. Jaworska-Dąbrowska Anna Pełnomocnik Wojewody do spraw kombatantów
i osób represjonowanych
Do zakresu obowiązków pełnomocnika należeć będzie wykonywanie działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacja ich działań oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 126, bud. A

tel. 041 342 12 32
5. Ewa Kopolovets Pełnomocnik   Wojewody do spraw Seniorów

   Zakres udzielonego pełnomocnictwa obejmuje:

 1. prowadzenie spraw z zakresu rozpoznawania potrzeb osób starszych oraz  inicjowanie działań służących zaspokajaniu tych potrzeb;
 2. doradztwo i upowszechnianie informacji o sposobach i trybie załatwiania spraw osób starszych.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 634, bud. A

tel. 041 342 14 15
6. Anna Kołomańska Pełnomocnik Wojewody ds. Uzależnień, AIDS i HIV

Do zadań Pełnomocnika należeć będzie:

 1. nadzór nad realizacją Krajowego Programu HIV i AIDS, współpraca z Krajowym Centrum ds. HIV i AIDS i Urzędem Marszałkowskim,
 2. współpraca z placówkami zajmującymi się rodziną dotkniętą problemem alkoholizmu, narkomanii, HIV, AIDS,
 3. przewodniczenie i prowadzenie posiedzeń Zespołu ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom,
 4. opiniowanie uchwał gminnych komisji alkoholowych,
 5. organizacja i nadzór nad Świętokrzyskimi Dniami Profilaktyki,
 6. współpraca z gminami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
 7. współpraca z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 8. współpraca i monitorowanie działań placówek zajmujących się leczeniem uzależnień,
 9. inicjowanie działań wspomagających pracę lecznictwa odwykowego,
 10. udział w sympozjach, szkoleniach  i konferencjach w w/w zakresie.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 635, bud. A

tel. 041 342 14 15
7. Jaworska-Dąbrowska Anna Pełnomocnik Wojewody do spraw równego traktowania

Do zakresu działań Pełnomocnika należeć będą sprawy związane między innymi z:

 1. podejmowaniem działań służących promowaniu zasady równego traktowania na terenie województwa świętokrzyskiego oraz w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w  Kielcach;
 2. współpracą z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji;
 3. współpracą z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania w realizacji  i ewaluacji działań wynikających z Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania;
 4.  realizowaniem polityki rządu na terenie województwa świętokrzyskiego w zakresie zasady równego traktowania, w tym przeciwdziałaniem dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 202, bud. A

tel. 041 342 18 73
8. Robert Wzorek Pełnomocnik Wojewody do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych

Do zakresu  działań pełnomocnika należeć będą sprawy związane między innymi z:

 1. wykonywaniem zadań powierzonych przez Wojewodę z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego;
 2. współdziałaniem z właściwymi jednostkami ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 3. współdziałaniem z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami            w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, w szczególności w zakresie infrastruktury komunalnej;
 4. współdziałaniem z Wojewódzką Komisją ds. Szacowania Skutków Klęsk Żywiołowych;
 5. koordynowaniem zadań realizowanych przez poszczególne Wydziały ŚUW i jednostki podległe Wojewodzie w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych;
 6. nadzorem i kontrolą prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przyznanych samorządom na remont i odbudowę obiektów infrastruktury komunalnej;
 7. udziałem w przygotowywaniu koncepcji i projektów dotyczących pozyskiwania środków na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
 8. opracowywaniem projektów programów dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych lub przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych,
 9. reprezentowaniem Wojewody w realizacji w/w zadań

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 735, bud. A

tel. 041 342 16 89
9. Marcin Bęben Pełnomocnik Wojewody do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Do zakresu obowiązków należeć będzie przede wszystkim:

 1. realizacja obowiązków wynikających z przepisów aktów prawnych właściwych dla zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;
 2. opracowanie i wdrożenie procedur reagowania na incydenty komputerowe, które będą obowiązywały w Urzędzie;
 3. identyfikowanie i prowadzenie cyklicznych analiz ryzyka oraz przedkładanie sprawozdań rocznych;
 4. przygotowanie planów awaryjnych oraz ich testowanie;
 5. opracowanie procedur zapewniających informowanie właściwych zespołów CERT o:  
 • wystąpieniu incydentów komputerowych,
 • zmianie lokalizacji jednostki organizacyjnej, danych kontaktowych, itp.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 117, bud. A

tel. 041 342 11 47
10. Wilkiewicz Łukasz Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Do zakresu działania należą sprawy związane z realizacją przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy, w tym kierowanie komórką do spraw ochrony informacji niejawnych

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 202,

bud. A

tel. 041 342 10 11
11 Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 
Zarządzania Kryzysowego
Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego - Kierownik PK HNS

Do zadań Pełnomocnika należy:

 1. reprezentowanie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawach dotyczących HNS na forum międzynarodowym i krajowym;
 2. przedstawianie Wojewodzie Świętokrzyskiemu propozycji rozwiązań dotyczących realizacji zadań w zakresie HNS przez ŚUW i podległe jednostki organizacyjne;
 3. planowanie, organizowanie i monitorowanie realizacji zadań w zakresie HNS w ŚUW i podległych jednostkach organizacyjnych;
 4. koordynowanie współpracy między ŚUW a Ministerstwem Obrony Narodowej w celu racjonalnego wykorzystywania zasobów obronnych na potrzeby realizacji HNS;
 5. inicjowanie i koordynowanie przygotowanych w ŚUW projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów w zakresie problematyki HNS;
 6. koordynowanie funkcjonowania PK HNS w ŚUW i podległych jednostkach organizacyjnych;
 7. koordynowanie w Urzędzie gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania i wymiany informacji na potrzeby Centralnej Bazy Danych (CBD) HNS

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 521, bud. A

tel. 041 342 16 61

      041 342 16 88
12 Ewa Nowak pełnomocnik do spraw Rozwoju Edukacji Hostorycznej

Do zadań Pełnomocnika należy

 1. inicjowanie i prowadzenie spraw związanych z ochroną pamięci narodowej na obszarze województwa świętokrzyskiego i współpraca w tym zakresie z Instytutem Pamięci Narodowej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kuratorium Oświaty w Kielcach;
 2. koordynowanie organizacji świąt  państwowych, imprez i uroczystości państwowych, ważnych rocznic związanych z walką i męczeństwem narodu polskiego na terenie województwa świętokrzyskiego;
 3. reprezentowanie Wojewody Świętokrzyskiego podczas uroczystości patriotycznych i rocznicowych organizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne;
 4. współpraca z mediami w celu prezentacji problematyki pamięci narodowej.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 125, bud A

tel. 041 342 12 44

 

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 01.09.2015
Data wytworzenia : 01.09.2015
Data modyfikacji : 18.09.2023 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Joanna Górecka
Autor : Beata Gos