Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Pełnomocnicy Wojewody

LP. IMIĘ
I NAZWISKO
  ZAKRES PEŁNOMOCNICTWA DANE KONTAKTOWE

1.

Daszkowska Teresa

Pełnomocnik Wojewody  doSpraw Rodziny i Uzależnień

Do zadań pełnomocnika należą sprawy:

 

 1. nadzór nad realizacja Krajowego Programu HIV i AIDS, współpraca z Krajowym Centrum ds. HIV i AIDS i Urzędem Marszałkowskim,
 2. współpraca z placówkami zajmującymi się rodziną dotkniętą problemem alkoholizmu, narkomani, HIV, AIDS,
 3. przewodniczenie i prowadzenie posiedzeń Zespołu ds. Rodziny i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
 4. opiniowanie uchwał gminnych komisji alkoholowych,
 5. organizacja i nadzór nad Świętokrzyskimi Dniami Profilaktyki,
 6. współpraca z gminami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
 7. współpraca z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomani i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 8. współpraca i monitorowanie działań placówek zajmujących się leczeniem uzależnień,
 9. inicjowanie działań wspomagających pracę lecznictwa odwykowego,
 10. udział w sympozjach, szkoleniach  i konferencjach w w/w zakresie,
 11. udział w posiedzeniach Kapituły Nagrody ,,Czyste SERCE”.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 443, bud. A

tel. 041 342 14 28

      041 342 12 32

2.

Paweł Lubieniecki

Pełnomocnik Wojewody do Spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni 

Do zakresu obowiązków pełnomocnika należeć będzie przede wszystkim:

 1. realizacja obowiązków wynikających z przepisów aktów prawnych właściwych dla zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;

 2. opracowanie i wdrożenie procedur reagowania na incydenty komputerowe, które będą obowiązywały w Urzędzie;

 3. identyfikowanie i prowadzenie cyklicznych analiz ryzyka oraz przedkładanie sprawozdań rocznych;

 4. przygotowanie planów awaryjnych oraz ich testowanie;

 5. opracowanie procedur zapewniających informowanie właściwych zespołów CERT o:

 • wystąpieniu incydentów komputerowych,

 • zmianie lokalizacji jednostki organizacyjnej, danych kontaktowych, itp.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 118 , bud. A

tel. 041 342 11 34

3.

Bartłomiej Dorywalski

Pełnomocnik Wojewody  do spraw równego traktowania oraz zrównoważonego rozwoju

Do zakresu obowiązków pełnomocnika będzie należeć:

 1. podejmowaniem działań służących promowaniu zasady równego traktowania na terenie województwa świętokrzyskiego oraz w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w  Kielcach;
 2. współpracą z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji;
 3. współpracą z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania w realizacji i ewaluacji działań wynikających z Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania;
 4. realizowaniem polityki rządu na terenie województwa świętokrzyskiego w zakresie zasady równego traktowania, w tym przeciwdziałaniem dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną;
 5. współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego, centralnymi jednostkami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i jednostkami organizacyjnymi w wyborze najbardziej optymalnych kierunków polityki regionalnej na rzecz efektywnego rozwoju regionu;
 6. monitorowaniem prawidłowości wykorzystania funduszy unijnych na terenie województwa świętokrzyskiego;
 7. reprezentowaniem Wojewody w spotkaniach dotyczących rozwoju regionu;
 8. opiniowaniem dokumentów dotyczących funduszy strukturalnych i koncepcji oraz planów rozwoju regionu

 

 

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 111 bud. A

tel. 041 342 13 29

4. Sułek Jacek Pełnomocnik Wojewody  do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych

Do zakresu  działań pełnomocnika należeć będą sprawy związane między innymi z:

 1. wykonywaniem zadań powierzonych przez Wojewodę z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego;

 2. współdziałaniem z właściwymi jednostkami ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

 3. współdziałaniem z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, w szczególności w zakresie infrastruktury komunalnej;

 4. współdziałaniem z Wojewódzką Komisją ds. Szacowania Skutków Klęsk Żywiołowych;

 5. koordynowaniem zadań realizowanych przez poszczególne Wydziały ŚUW i jednostki podległe Wojewodzie w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych;

 6. nadzorem i kontrolą prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przyznanych samorządom na remont i odbudowę obiektów infrastruktury komunalnej;

 7. reprezentowaniem Wojewody w Komitecie Sterującym „Programu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”;

 8. udziałem w przygotowywaniu koncepcji i projektów dotyczących pozyskiwania środków na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

 9. opracowywaniem projektów programów dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych lub przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 735, bud. A

tel. 041 342 16 89

5. Fitas Grzegorz Pełnomocnik Wojewody 
do spraw realizacji Narodowego Programu Zdrowia

Do zakresu obowiązków pełnomocnika należeć będzie:

 • koordynowanie i inicjowanie działań podejmowanych przez podmioty realizujące zadania Narodowego Programu Zdrowia na terenie województwa świętokrzyskiego,

 • współpraca z podmiotami uczestniczącymi w realizacji zadań określonych Narodowym Programem Zdrowia;

 • gromadzenie i analiza informacji z realizacji Narodowego Programu Zdrowia i przedłożenie sprawozdania wojewodzie świętokrzyskiemu

 • dokonanie oceny wpływu Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 na poprawę zdrowia i związaną z nim jakość życia mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz przygotowanie priorytetów do kontynuowania od 1 stycznia 2016 roku, w ramach przygotowywanego przez Rząd, nowego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 635, bud. A

tel. 041 342 10 35

6. Bernat Katarzyna

Pełnomocnik Wojewody
do spraw mniejszości narodowych i etnicznych

Do zakresu obowiązków pełnomocnika należeć będzie:

 1. współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na obszarze województwa realizującymi zadania na rzecz mniejszości;

 2. podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości i przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości;

 3. podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 509, bud. C 2

tel. 041 342 12 37

7. Bartłomiej Dorywalski Pełnomocnik  Wojewody     do spraw ochrony informacji niejawnych Do zakresu działania należą sprawy związane z realizacją przepisów ustawy  z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy, w tym kierowanie komórką do spraw ochrony informacji niejawnych

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 702, bud. A

Kancelaria Tajna

tel. 041 342 12 88

8. 

Bernat Katarzyna

Pełnomocnik Wojewody
do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  i współpracy   z organizacjami pozarządowymi

Do zakresu obowiązków pełnomocnika należeć będzie:

 1. koordynowanie w województwie świętokrzyskim konsultacji istotnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego procesów legislacyjnych i programów  państwowych,
 2. wspieranie Pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wymiany informacji z organizacjami pozarządowymi w regionie,
 3. pomoc lokalnym organizacjom w dostępie do wiedzy w zakresie Narodowego  Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i innych działań prowadzonych przez  Pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i innych agencji rządowych

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

tel. 041 342 11 19

tel. 041 342 12 32

 

9. Gałka-Bernacka Agata Pełnomocnik Wojewody do spraw kombatantów
i osób represjonowanych
Do zakresu obowiązków pełnomocnika należeć będzie wykonywanie działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacja ich działań oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

tel. 041 342 12 32

 

Załączniki do strony

Metryka strony

Data publikacji 01.09.2015
Data modyfikacji 09.10.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Joanna Górecka
Autor: Agnieszka Lesiak