Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie usługi polegającej na zamontowaniu tablic informujących o poddaniu obszaru pod ochronę rezerwatową na konstrukcji nośnej z zadaszeniem

Przetarg nieograniczony
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 20.08.2007

Wojewoda Świętokrzyski
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki - Wydział Środowiska i Rolnictwa
Al. IX Wieków Kielc 3, 25 -516 Kielce,
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na zamontowaniu tablic informujących o poddaniu obszaru pod ochronę rezerwatową na konstrukcji nośnej z zadaszeniem.

Dzień zamieszczenia Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - 27.07.2007r
Strona internetowa, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kielce.uw.gov.pl

Przedmiot zamówienia:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 74233000-1 Różne usługi inżynieryjne
Miejsce realizacji zamówienia - województwo świętokrzyskie - 23 rezerwaty przyrody,
Wielkość zamówienia - 122 szt. tablic (w posiadaniu tut. Urzędu),
Zakres zamówienia - wykonanie konstrukcji nośnych drewnianych - zadaszonych, do których należy umocować tablice ( z blachy aluminiowej) i posadowienie ich w ziemi na zaprawie cementowej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

Nieprzekraczalny wymagany termin wykonania zamówienia - 31 października 2007r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 164, poz.1163, z późniejszymi zmianami).
W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków należy przedłożyć: 
- podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
-  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

Wadium nie jest wymagane.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 425 - sekretariat Wydziału Środowiska i Rolnictwa Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Al. IX. Wieków Kielc 3, budynek C II - w godzinach pracy Urzędu 7.30.-15.30, do dnia 20 sierpnia 2007r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi 20 sierpnia 2007r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój 425 bud. CII.
Termin związania z ofertą - 30 dni

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na zamontowaniu tablic informujących o poddaniu obszaru pod ochronę rezerwatową na konstrukcji nośnej z zadaszeniem.

1. Zamawiający: Wojewoda Świętokrzyski Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Środowiska i Rolnictwa Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce
2. Opis przedmiotu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 74233000-1 Różne usługi inżynieryjne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
3. Zamawiający nie przewiduje zlecenia zamówień uzupełniających.
4. Nieprzekraczalny wymagany termin wykonania zamówienia - 31 października 2007r.
5. Opis warunków, które powinien spełnić Wykonawca oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
- w przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 164, poz.1163, z późniejszymi zmianami).
W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków należy przedłożyć: 
- podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
-  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
6. Wymagane dokumenty: 
- oferta zgodnie z treścią specyfikacji (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji) - oryginał, 
-  podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji)- oryginał, 
-  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane faxem, pod warunkiem potwierdzenia ich pismem wysłanym na adres Zamawiającego.
Pracownikami upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami są:
Jarosław Pajdak - Wojewódzki Konserwator Przyrody Tel. (41) 342 -19-06
Magdalena Wołoszyn - st. inspektor Tel. (41) 342-17-84 Wydział Środowiska i Rolnictwa Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce fax. (41) 342-12-77.
8. Wadium nie jest wymagane.
9. Wykonawcy biorący udział w przetargu będą związani ofertą przez 30 dni.
10. Opis sposobu przygotowania oferty: 
-  treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji), 
-  oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy, 
-  każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 
-  nie dopuszcza się składania oferty wariantowej i częściowej, 
-  do oferty należy dołączyć podpisane dokumenty, o których mowa w punkcie 6 niniejszej specyfikacji, 
-  oferta wraz z załącznikami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Środowiska i Rolnictwa Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce oraz posiadać oznaczenie „Oferta przetargowa na zamontowanie tablic informujących o poddaniu obszaru pod ochronę rezerwatową- nie otwierać przed godz. 12.00 20 sierpnia 2007r".
11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Wydział Środowiska i Rolnictwa Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek CII, IV piętro, pokój 425 (sekretariat Wydziału Środowiska i Rolnictwa), w terminie do dnia 20 sierpnia 2007r. do godz. 10.00.
Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania - po upływie terminu na wniesienie protestu.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 sierpnia 2007r. o godz. 12.00 w pokoju 425. Otwarcie ofert odbędzie się w części jawnej posiedzenia Komisji.
13. W ofercie powinna być podana cena ryczałtowa, z rozbiciem na kwotę netto oraz brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. Podana cena ma obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i winna być wyrażona w PLN.
14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
15. Opis kryteriów wyboru oferty: Cena usługi (brutto) - 100% Umowa na wykonanie zamówienia zostanie spisana z Wykonawcą, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, z najniższą ceną.
16. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach ujętych w ofercie przetargowej. Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji).
17. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej oraz zawarcia umowy ramowej.
18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
19. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługuje prawo składania protestów.

Metryka strony

Data publikacji : 20.08.2007
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP