Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUGI W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA AUDYTU FINANSOWEGO PROJEKTU KIK/57

Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł
Ogłoszony
Termin składania ofert: 07.01.2014

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach działając jako Instytucja Realizująca Projekt nr KIK/57 zaprasza do składania ofert na realizację usługi w zakresie przeprowadzenia audytu finansowego Projektu KIK/57 realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Postępowanie, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 tys. EURO, jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr KIK/57 współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dwóch audytów finansowych Projektu nr KIK/57 pn.: „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz sporządzenie odpowiednich raportów z audytu zawierających wnioski, zalecenia i rekomendacje. Raporty należy sporządzić w języku polskim zaś wnioski, zalecenia i rekomendacje zarówno w języku polskim jak i angielskim.
Audyty finansowe Projektu KIK/57 będą obejmować następujące okresy realizacji Projektu:
1) okresowy audyt finansowy powinien obejmować okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;
2) końcowy audyt finansowy powinien obejmować okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

Termin wykonania zadania:

1. W odniesieniu do usługi okresowego audytu finansowego czynności związane z realizacją usługi zostaną wykonane przez Wykonawcę w następujących terminach:
1) od dnia zawarcia Umowy do dnia 24 stycznia 2014 roku – realizacja czynności audytowych;
2) do dnia 31 stycznia 2014 roku – dostarczenie Zamawiającemu wstępnej wersji raportu wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi w języku polskim;
3) do dnia 6 lutego 2014 roku– dostarczenie Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu z audytu w języku polskim, wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi w języku polskim i angielskim.
2. W odniesieniu do usługi końcowego audytu finansowego czynności związane z realizacją usługi zostaną wykonane przez Wykonawcę w następujących terminach:
1) od dnia 4 stycznia 2016 roku do dnia 5 lutego 2016 roku – realizacja czynności audytowych;
2) do dnia 19 lutego 2016 roku – dostarczenie Zamawiającemu wstępnej wersji raportu wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi w języku polskim;
3) do dnia 26 lutego 2016 roku– dostarczenie Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu z audytu w języku polskim, wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi w języku polskim i angielskim.


Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. są uprawnieni do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 r. Nr 77, poz. 649)
2) posiadają ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w okresie od dnia wpisania do dnia skreślenia z listy biegłych rewidentów, jak również posiadają ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, wynikłe w związku z prowadzoną przez nich działalnością, zgodnie z art. 50 ust. 1 i 2 ww. ustawy;
3) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje, co najmniej 3 usługi wykonania audytu zewnętrznego projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym co najmniej 1 usługa wykonania audytu zewnętrznego projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych o wartości projektu brutto co najmniej 1 000 000 zł.
4) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej 2 osobami dla każdego z audytów, które posiadają uprawnienia biegłego rewidenta i spełniają warunki określone w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 r. Nr 77 poz. 649);
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy.


Termin i miejsce składania ofert
Termin składania ofert upływa w dn. 7 stycznia 2014 roku o godz. 14.00.
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,
al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój nr 628.

z dopiskiem „Oferta na audyt finansowy Projektu KIK/57”
NIE OTWIERAĆ PRZED 07.01.2014 godz. 14.00.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami. Pola, które nie zostaną wypełnione z uwagi na charakterystykę Wykonawcy należy wykreślić poprzez wpisanie ciągłej poziomej linii.


Kryteria oceny ofert
Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców.
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny. Oferta z najniższą łączną ceną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia będzie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. W przypadku dwóch ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną Zamawiający wezwie jednorazowo Wykonawców do złożenia kolejnej oferty wyłącznie w zakresie ceny. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać ceny wyższej niż uprzednio zaoferowane przez danych Wykonawców.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 23.12.2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Daniel Drogosz
Autor : Daniel Drogosz