Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Świętokrzyska Koalicja na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego

Świętokrzyska Koalicja na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego

Świętokrzyska Koalicja na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego utworzona z inicjatywy Wojewody Świętokrzyskiego, uznając za niedostateczny rozwój prorodzinnych form opieki nad dzieckiem pozbawionym możliwości przebywania
w środowisku rodziny naturalnej, zakłada, iż program i plan działania Koalicji wpłynie na poprawę kondycji rodzicielstwa zastępczego oraz Rodzinnych Domów Dziecka.

Koalicja jako społeczne gremium, zespół o charakterze interdyscyplinarnym zrzesza przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych oraz środowisk, które znacząco wpływają na jakość funkcjonowania systemów opieki nad dzieckiem i rodziną w powiatach z terenu województwa. Koalicję zbudowali przedstawiciele Sądu Okręgowego (sędzia i kurator sądowy), kadra kierownicza powiatów (dyrektorzy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych, Rodzinnych Domów Dziecka, Placówek socjalizacyjnych), a także przedstawiciele rodzin zastępczych, stowarzyszeń zajmujących się rodzicielstwem zastępczym, Kuratorium Oświaty. Pracami Koalicji kieruje Wydział Polityki Społecznej ŚUW.
Szerokie przedstawicielstwo w Koalicji związane jest
z potrzebą zaangażowania wszystkich służb na rzecz rodzicielstwa zastępczego dając tym samym przykład budowania systemu oddziaływań różnych form opieki
od instytucjonalnej po rodzicielstwo zastępcze, jednocząc wszystkie jego elementy na rzecz znalezienia najlepszych rozwiązań w celu zabezpieczenia potrzeb dziecka.

W celach ogólnych koalicjanci zapisują:

1. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie województwa poprzez zintegrowanie działań środowisk pracujących na rzecz dzieci i młodzieży pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzin naturalnych.
2. Koordynowanie działań w środowiskach lokalnych mających na celu pozyskanie kandydatów do prowadzenia prorodzinnych form opieki.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie na terenie województwa liczby rodzin zastępczych niespokrewnionych.
2. Zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w budowaniu systemu opieki prorodzinnej.
3. Podejmowanie działań mających na celu przekazywanie w większym niż do tej pory stopniu rzetelnych informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego
w ścisłej współpracy z mediami.
4. Zorganizowanie 26 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.
5. Współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
6. Regularny (kwartalny) monitoring liczby rodzin zastępczych.

Członkowie Koalicji:

Anna Bielna - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach,
Monika Dąbrowska - Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Kielcach
Ks. Andrzej Drapała -Prezes Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie",
Dorota Juchnowska - Dziennikarz Radia Kielce,
Dorota Ławniczak - Kierownik Działu Opieki w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach,
Małgorzata i Zbigniew Łotysz - Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego,
Ilona Nowak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Włoszczowe,
s. Anna Orkisz - Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie,
Beata Rogowska- Dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Kielcach,
Wanda Rzepecka - Sędzia Sądu Rodzinnego w Kielcach,
Renata Segiecińska- Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej ŚUW,
Małgorzata Sołtysiak - Wicekurator Sądu Okręgowego,
Barbara Waloszczyk - Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Kielcach,
Joanna Wilk - Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Garbowie,
Waldemar Wilk - Prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „ Misja Nadziei",
Joanna Woźniak - Pełnomocnik Wojewody ds. Rodziny i Uzależnień.

Świętokrzyska Koalicja na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego odbyła 4 spotkania, na których wypracowano m.in. :

- propozycje zmian do ustawy o pomocy społecznej,
- propozycje do ustawy o rodzinnych formach opieki zastępczej,
a następnie przesłano je na ręce pani minister Joanny Kluzik - Rostkowskiej.

Koalicja również aktywnie włączyła się w ruch na rzecz pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych poprzez wystosowanie pisma do Starostów powiatów województwa świętokrzyskiego z przypomnieniem o tworzeniu spójnego systemu opieki zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego.

W dniu 12.04.07 r. członkowie Koalicji odwiedzili Wioskę Dziecięcą w Kraśniku, gdzie zapoznali się z zasadami jej funkcjonowania.

Koalicja ogłosiła dzień 26 maja - Dniem Rodzicielstwa zastępczego w województwie świętokrzyskim. W tym dniu odbędzie się debata publiczna w Radio Kielce „Za i przeciw rodzinom zastępczym", a Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie będą pełniły dyżury informacyjne.

Metryka strony

Data publikacji : 28.05.2007
Data wytworzenia : 28.05.2007
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP