Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1474) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204), informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0001 Kazimierza Wielka miasto, oznaczonej jako działka nr 1597, która po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie oznaczona jako działki: nr 1597/1/1 o pow. 0,0113 ha i nr 1597/2 o pow. 0,1022 ha i stanie się własnością Województwa Świętokrzyskiego.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 10.09.2019
Obowiązuje od : 10.09.2019
Obowiązuje do : 24.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba