Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na 2020 rok

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Informujemy, że w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach rozpoczęto procedurę naboru projektów poprawy bezpieczeństwa, przewidzianych do dofinansowania w ramach ww. programu na 2020 r.

Termin składania wniosków: 28 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu wniosku)

Miejsce składania wniosków: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, V piętro, pokój: 522 O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe

Wysokość dofinansowania:       100.000 zł – maksymalne dofinansowanie do jednego projektu

Udział własny wnioskodawcy: dofinansowanie projektu stanowi 80% kosztów zadania, wymagany wkład własny - minimum 20 % kosztu zadania.

Zgłaszane projekty zadań publicznych powinny wpisywać się w następujący cel programu:

II. Cel szczegółowy nr 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych

  • przedsięwzięcia mające na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez modernizację/przebudowę/doposażenie przejść dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem miejsc/lokalizacji o dużym natężeniu ruchu pieszych, takich jak szkoła, szpital, obiekt sportowy, itp.
  • działania edukacyjno – profilaktyczne mające na celu uświadomienie wszystkich uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, seniorów i kierowców, o prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych.

Planowane rezultaty do osiągnięcia celu:

  • poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
  • wzrost poczucia bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego;
  • wzrost świadomości w zakresie bezpiecznego poruszania się w okolicy i na przejściu dla pieszych;
  • ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych (wypadki, kolizje, wtargnięcia, potrącenia);
  • efektywne wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych;
  • wypracowanie wśród kierowców nawyku zwalniania przed przejściami dla pieszych.

Szczegóły naboru wniosków (projektów) w ramach Programu dostępne również na stronie: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem:

http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Metryka strony

Data publikacji : 29.01.2020
Data modyfikacji : 29.01.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego