Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

VIII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Kielcach - Sygn. akt. VIII Ns 605/19

„Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Kielcach postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 roku, sygn. akt VIII Ns 605/19, zezwolił Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 234,00 zł (dwieście trzydzieści cztery złote) tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Ślęcin, gmina Nagłowice, oznaczonej jako działka nr 379/3 o pow. 0,0006 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej, która to należność ma być wypłacona osobie lub osobom, które wykażą tytuł prawny do wyżej opisanej nieruchomości przysługujący im na dzień 22 listopada 2017 roku na ich wniosek. Wzywa się te osoby do odbioru depozytu."

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 05.03.2020
Data modyfikacji : 05.03.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Daniel Drogosz