Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - zwanej dalej kpa, zawiadamia że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0023 Podlesie, gmina Radoszyce, oznaczonej jako działka nr 158/1 o pow. 0,0223 ha (wydzielona z działki nr 158), objętej ostateczną decyzją Nr 13/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 października 2019 roku, znak: SPN.III.7820.1.8.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 w km ok. 0+007 do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T w km 4+148 na terenie gminy Radoszyce, w powiecie koneckim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 23.03.2020
Obowiązuje od : 23.03.2020
Obowiązuje do : 06.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba