Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) - zwanej dalej kpa, zawiadamia że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0001 m. Kazimierza Wielka, oznaczonej jako działka nr 1419/2 o pow. 0,0532 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 9/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lipca 2019 roku, znak: SPN.III.7820.1.2.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Kazimierza Wielka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 768 (…), nie mogło być zakończone w ustalonym terminie z uwagi na konieczność wyjaśnienia stanu prawnego – toczące się postępowanie sądowe w sprawie nabycia spadku po zmarłym Włodzimierzu Boberku. Przewidywany termin zakończenia postępowania to 3 sierpnia 2020 roku.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 01.06.2020
Obowiązuje od : 01.06.2020
Obowiązuje do : 15.06.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba