Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), informuje, że wznowione z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0007 m. Kielce oznaczonej jako działki: nr 52/3 o pow. 0,0067 ha i nr 52/5 o pow. 0,0026 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 19/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2018 roku, znak: SPN.III.7820.1.17.2018, nie zostało zakończone w ustalonym terminie z uwagi na wniosek Strony zawarty w piśmie z dnia 25.09.2020 r. o przedłużenie terminu zakończenia niniejszego postępowania, w związku z toczącym się postępowaniem o nabycie spadku po zmarłej współwłaścicielce nieruchomości. W związku z powyższym przewiduję, że w/w postępowanie zostanie zakończone do dnia 15 stycznia 2021 roku.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 05.10.2020
Obowiązuje od : 05.10.2020
Obowiązuje do : 19.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Michał Zachariasz