Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a. informuje, że postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 30 października 2020 roku, znak: RŚG.I.683.68.2019, orzekającej o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, obręb 34, arkusz 4, oznaczonej jako działka nr 38 o pow. 0,6734 ha, objętej ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 19 czerwca 2019 r. znak: AB.6740.183.2019.SP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, nie zostało zakończone w ustawowym terminie z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego o co zwrócono się do Starosty Ostrowieckiego. W związku z powyższym przewiduję, że ww. postępowanie zostanie zakończone do dnia 15 marca 2021 roku.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 15.01.2021
Obowiązuje od : 15.01.2021
Obowiązuje do : 29.01.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba