Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a, informuje, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Kazimierza Wielka prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0001 Kazimierza Wielka miasto, oznaczonej jako działka nr 1312 o pow. 0,1569 ha, objętej w całości ostateczną decyzją Nr 34/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2011 r., znak: IG.II.7840.W.2.2011 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce", nie zostanie zakończone w ustalonym terminie z uwagi na zgłoszone przez Stronę zastrzeżenia do operatu szacunkowego, które zostały przekazane rzeczoznawcy majątkowemu przy piśmie z dnia 22 lutego 2021 roku celem odniesienia się, a następnie dokonanie ponownej analizy materiału dowodowego.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.03.2021
Obowiązuje od : 12.03.2021
Obowiązuje do : 26.03.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba