Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o uzupełnieniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a, informuje, że w związku ze złożonymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka uwagami do operatu szacunkowego, sporządzonego w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Kazimierza Wielka prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0001 Kazimierza Wielka miasto, oznaczonej jako działka nr 1312 o pow. 0,1569 ha, objętej w całości ostateczną decyzją Nr 34/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2011 r., znak: IG.II.7840.W.2.2011 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych został uzupełniony materiał dowodowy.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 23.03.2021
Obowiązuje od : 23.03.2021
Obowiązuje do : 06.04.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba