Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.IX.7570.2.11.2021 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zwanej dalej kpa zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy, w toku prowadzonego postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Buskiego z dnia 12 lutego 2021 roku, znak: GKN.683.24.2020, orzekającej o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Gminy Busko-Zdrój prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0013, miasto Busko-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 40/1 o pow. 0,0015 ha, objętej ostateczną decyzją Starosty Buskiego Nr 5/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku, znak: AB.670.4.5.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Rokosza: odcinek I od km 0+000 do km 0+582,32 oraz odcinek II od km 0+000 do km 0+370,8, w Busku-Zdroju w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap l” (…) .

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 31.05.2021
Obowiązuje od : 31.05.2021
Obowiązuje do : 14.06.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba