Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.12.2021 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) informuje, iż pismem z dnia 17 czerwca 2011 r. stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1, ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, oraz art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zostało wszczęte na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Kostomłoty I, gm. Miedziana Góra, oznaczonej jako działka nr 1091/1 o pow. 0,0271 ha (powstałej z podziału działki nr 1091), objętej decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2008 r., znak: IG.III.7047-23/08, o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej S-7.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 17.08.2021
Obowiązuje od : 17.08.2021
Obowiązuje do : 31.08.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba