Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.2.25.2021 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu terminu dotyczące postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) informuje, że postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 30 sierpnia 2021 r., znak: GN-I.683.2.51.2021.GS, w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Gminy Chęciny prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 02 miasto Chęciny, gmina Chęciny, oznaczoną jako działka nr 2265/1 o pow. 0,0078 ha, objętą ostateczną decyzją Nr 2/2019 Starosty Kieleckiego z dnia 26 sierpnia 2019 r., znak: B-II.672.3.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie i przebudowie drogi gminnej, ul. Branickiego w msc. Chęciny gm. Chęciny” nie może być zakończone w ustawowym terminie z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz szczegółowej analizy akt sprawy.

Metryka strony

Data publikacji : 04.11.2021
Obowiązuje od : 05.11.2021
Obowiązuje do : 19.11.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk