Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.IX.7570.80.2021 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), a także art. 8 i art. 113 ust. 6-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0001 Nowy Korczyn miasto, oznaczonej jako działka nr 736/2 o pow. 0,0509 ha (wydzielona z działki nr 736).

Metryka strony

Data publikacji : 15.11.2021
Obowiązuje od : 16.11.2021
Obowiązuje do : 30.11.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk