Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.25.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając ma podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 20 ust. 1 i ust. 2, art. 30 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1812) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), a także mając na uwadze pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 maja 2022 r., znak: KR.RPI.541.1.11.2022.mf, informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0013 Kopernia, gmina Pińczów, oznaczonej jako działka nr 1354/5 o pow. 0,1207 ha.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 16.08.2022
Obowiązuje od : 16.08.2022
Obowiązuje do : 30.08.2022
Data wytworzenia : 16.08.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba