Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.1.270.2021 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 24 ust. 1 i ust. 2, art. 30 Ustawy z dnia 24.04.2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.) oraz art. 113 ust. 6 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) informuje, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 02 Skalbmierz Miasto, oznaczonej jako działka nr 332, w związku z ostateczną decyzją Nr 1/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.02.2017 r. znak: SPN.III.747.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa relacji Pogórska Wola – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa świętokrzyskiego, nie może zostać zakończone w podanym wcześniej terminie ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień odnośnie do stanu prawnego ww. nieruchomości.

Metryka strony

Data publikacji : 07.09.2022
Obowiązuje od : 07.09.2022
Obowiązuje do : 21.09.2022
Data wytworzenia : 07.09.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk