Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.2.41.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania odwoławczego

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zwanej dalej k.p.a. informuje, że termin zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Buskiego z dnia 17.08.2022 r. znak: GKN.683.50.2021, w przedmiocie ustalenia odszkodowania w wysokości 4 033 zł, za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Busko-Zdrój prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0043 Zbludowice, gmina Busko-Zdrój, oznaczonej jako działki: nr 526/2 o pow. 0,0030 ha i nr 644/1 o pow. 0,0033 ha, objętej ostateczną decyzją Starosty Buskiego Nr 2/2020 z dnia 29.07.2021 r. znak: AB.670.4.2.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy łączącej ul. Ceglaną w Busku-Zdroju z ul. Korczyńską w Zbludowicach wraz z budową ronda oraz budową kanału technologicznego, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego, budową sieci energetycznej, rozbiórką napowietrznej sieci teletechnicznej i rozbiórką sieci elektroenergetycznej, zostaje przedłużony do dnia 10.12.2022 r., ze względu na konieczność: odniesienia się rzeczoznawcy majątkowego do zarzutów, dotyczących operatu szacunkowego, podniesionych przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w odwołaniu z dnia 29.08.2022 r. znak: GNWR.6833.71.2021 oraz dokonania szczegółowej analizy akt sprawy.

Metryka strony

Data publikacji : 07.10.2022
Obowiązuje od : 07.10.2022
Obowiązuje do : 21.10.2022
Data wytworzenia : 07.10.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk