Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.25.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w sprawie dot. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

O G Ł O S Z E N I E Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 49 i art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2000) zwanej dalej k.p.a., zawiadamia, że wydał postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2022 r., znak: SPN.VII.7570.25.2022, orzekającej o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0013 Kopernia, gmina Pińczów, oznaczonej jako działka nr 1354/5 o pow. 0,1207 ha. Ww. nieruchomość została objęta ostateczną decyzją Nr 54/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r., znak: IR.II.7840.3.3.2021, o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I” – zadanie nr 3.

Metryka strony

Data publikacji : 24.10.2022
Obowiązuje od : 24.10.2022
Obowiązuje do : 07.11.2022
Data wytworzenia : 24.10.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk