Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.33.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając ma podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2000) – zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 19 ust. 4, art. 20 ust. 1, ust. 2, ust. 7, ust 8, art. 21 ust. 1 i art. 30 Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1812) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), a także mając na uwadze pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 maja 2022 r., znak: KR.RPI.541.1.11.2022.mf, informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0012 Mokrsko Dolne, gmina Sobków, oznaczonej jako działka nr 678/1 o pow. 0,004.

Metryka strony

Data publikacji : 26.10.2022
Obowiązuje od : 26.10.2022
Obowiązuje do : 09.11.2022
Data wytworzenia : 26.10.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk