Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.VII.7570.32.2022 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania, w sprawie dot. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0012 Mokrsko Dolne, gmina Sobków, oznaczonej jako działka nr 677/6 o pow. 0,0006 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 23/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2022 r., znak: IR.II.7840.3.2.2022, o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I” – zadanie nr 5 pn.: „Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowości Mokrsko Górne – (polder Mokrsko)”, sprostowaną postanowieniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2022 r. znak: IR.II.7840.3.2.2022 oraz za wygaśnięcie hipoteki przymusowej ustanowionej na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach.

Metryka strony

Data publikacji : 30.12.2022
Obowiązuje od : 30.12.2022
Obowiązuje do : 13.01.2023
Data wytworzenia : 30.12.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk