Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.I.7570.31.2023 - Ogloszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 61 § 4 i oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zwanej dalej kpa, i art. 124 ust. 4 w zw. z art. 128 ust. 4 i art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) informuje, że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0018 Skotniki, gmina Samborzec, oznaczonej jako działka nr 4 o pow. 0,3700 ha, która została objęta decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr 70/2014 z dnia 07.05.2014r., znak: IN-II.7840.3.19.2013 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn.: „Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000÷12+900, wał prawy w km 0+000÷14+400”. Wobec powyższego, wzywa się osoby legitymujące się prawami rzeczowymi do ww. nieruchomości, które poniosły szkodę z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku realizacją inwestycji, do udokumentowania swoich praw.

Metryka strony

Data publikacji : 07.12.2023
Obowiązuje od : 07.12.2023
Obowiązuje do : 21.12.2023
Data wytworzenia : 07.12.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk