Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

SPN.IX.7570.701.2023 - Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zwanej dalej kpa, oraz art. 9 pkt 5 lit. a, art. 19 ust. 4, art. 20 ust. 1, ust. 2, ust. 7-8 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1812 ze zm.), a także art. 8 i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) w związku z pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 11 grudnia 2023 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie 0028 Skowronno Dolne, gmina Pińczów obszar wiejski, oznaczonej jako działka nr 1067/1 o pow. 0,0082 ha (wydzielonej z działki nr 1067).

Metryka strony

Data publikacji : 29.02.2024
Obowiązuje od : 29.02.2024
Obowiązuje do : 14.03.2024
Data wytworzenia : 29.02.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk