Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia inne

Aktualnie znajdujesz się na:

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
    ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100 proc. kosztów realizacji zadania.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Program:

Wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu należy przesłaćdo właściwego Wojewody w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Wojewody).  Wniosek, kalkulacja kosztów oraz informacja opisowa muszą być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 

Wszelkie informacje są udzielane pod numerami telefonu: (41) 342-15-11.

Metryka strony

Data publikacji : 24.10.2022
Data wytworzenia : 24.10.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Monika Miter