Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia inne

Aktualnie znajdujesz się na:

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
    – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100 proc. kosztów realizacji zadania.

Wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu należy przesłać do właściwego Wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu)   w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Wojewody).

Wniosek, kalkulacja kosztów oraz informacja opisowa muszą być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Poniżej link do strony Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych gdzie został zamieszczony stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Wszelkie informacje są udzielane pod numerami telefonu: (41) 342-15-11.

Metryka strony

Data publikacji : 26.10.2022
Data wytworzenia : 26.10.2022
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Monika Miter