Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór na wolne stanowisko od starszego referenta do inspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny

poszukuje kandydata na stanowisko:

Od starszego referenta do inspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 1. Współpraca z gminami i samorządem województwa przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z dokumentacją prac planistycznych,
 2. Uzgadnianie odstępstwa od przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla projektów polityk, strategii, planów lub programów, przez organy administracji za wyjątkiem centralnych organów administracji rządowej oraz uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
 3. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w sprawie strefy ochronnej wydanej na podstawie ustawy o ochronie i kształtowaniu w przypadku gdy prowadzący instalację ograniczy szkodliwe oddziaływanie na środowisko do terenu, do którego posiada tytuł prawny, a także dokonywanie stosownej korekty istniejącej strefy ochronnej, jeżeli prowadzący instalację ograniczy szkodliwe oddziaływanie na środowisko w stopniu uzasadniającym zmniejszenie istniejącej strefy,
 4. Rozstrzyganie, o potrzebie ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania dla: oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, tras komunikacyjnych, kompostowni, lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych oraz obiektów radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych oraz radiolokacyjnych i obiektów jądrowych, współdziałanie z Wydziałem Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych w sprawach wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości Skarbu Państwa,
 5. Tworzenie, w drodze rozporządzenia, stref przemysłowych w porozumieniu z PWIS.

Wykształcenie: wyższe, mgr inż. w zakresie ochrony środowiska, lub urbanistyczne.

Wymagania konieczne:

 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów dot. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, prawa budowlanego, przepisów dot. dróg i autostrad,
 • umiejętność obsługa komputera (edytory tekstu, Exel, poczty elektronicznej),

Wymagania pożądane:

 • wiedza n.t. procesów technologicznych i instalacji zakładów funkcjonujących na terenie województwa, wpływu ich działalności na środowisko,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

 • kopie świadectw pracy

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2006 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach lub pocztą pod adresem:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25 – 516 Kielce

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 2 tygodni od zakończenia procedury rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 prefiks 41) 342 – 18 – 00.

Metryka strony

Data publikacji : 01.04.2006
Obowiązuje od : 19.04.2006
Obowiązuje do : 19.04.2006
Data wytworzenia : 01.04.2006
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP