Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Sprawy do załatwienia w urzędzie

ePUAP - procedura potwierdzania

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Punkt Potwierdzania zlokalizowany jest na II piętrze budynku A, pokój 228.

Pracownicy potwierdzający profil zaufany ePUAP urzędują w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

 

USTAWA
z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 3 w pkt 14 po wyrazach „art. 20c” dodaje się wyrazy „albo art. 20ca”;

2)  po art. 20c dodaje się art. 20ca w brzmieniu:

„Art. 20ca. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę online służącą do potwierdzania profilu zaufanego o krótszym okresie ważności, zwanego dalej „tymczasowym profilem zaufanym”.

2. Okres ważności tymczasowego profilu zaufanego wynosi 3 miesiące.

3. Minister  właściwy  do  spraw  informatyzacji  może  wydłużyć  okres  ważności  tymczasowych  profili  zaufanych, uwzględniając szczególne okoliczności.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia informację o przedłużeniu ważności tymczasowych

profili zaufanych na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Minister  właściwy  do  spraw  informatyzacji  w celu  potwierdzenia  tożsamości  osoby  wnioskującej

o potwierdzenie tymczasowego profilu zaufanego:

1)  przeprowadza wideoidentyfikację wnioskodawcy polegającą na:

a)  porównaniu wizerunku wnioskodawcy udostępnianego przez niego w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej z wizerunkiem tego wnioskodawcy pobranym z Rejestru Dowodów Osobistych, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, oraz

b)  weryfikacji cech świadczących o prawdziwości dowodu osobistego albo paszportu wnioskodawcy okazanego przez niego w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, oraz

c)  w uzasadnionych przypadkach – weryfikacji wiedzy wnioskodawcy przy wykorzystaniu danych dotyczących wnioskodawcy zgromadzonych w rejestrach publicznych lub w systemach teleinformatycznych, albo

2)  umożliwia  wnioskodawcy  wykorzystanie  środka  identyfikacji  elektronicznej,  wydanego  przez  podmiot  publiczny.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 17.01.2014
Data modyfikacji : 03.04.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Joanna Górecka
Autor : Edyta Suchoń