Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Moje prawa w urzędzie

Skargi i wnioski

I. Składanie skarg i wniosków
 • Pisemnie na adres urzędu:
  Świętokrzyski Urząd Wojewódzkie w Kielcach
  Al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce
 • Skarga w formie elektronicznej :

Skarga składana w formie elektronicznej, oprócz wymogów skargi złożonej w formie tradycyjnej, musi:  być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniona w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Jeżeli skarga jest składana w formie elektronicznej przez pełnomocnika to pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez mocodawcę. Jeżeli odpisy pełnomocnictw lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, to ich uwierzytelnienia dokonuje się opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie muszą być sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Kierowanie skargi za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

 • Ustnie do protokołu - każdy pracownik urzędu ma obowiązek przyjąć skargę i sporządzić protokół

Skargi/wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

II. Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków
 1. Wojewoda, Wicewojewoda i Dyrektor Generalny Urzędu, przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonych terminach, wcześniej uzgodnionych w sekretariatach.
  • Wojewoda przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 15.00-16.00, pok. 124 budynek A, I piętro,  tel. +48 (41) 342 12 66
  • Wicewojewoda przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30, pok. 127 budynek A, I piętro, tel. +48 (41) 342 15 55
  • Dyrektor Generalny przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30, pok. 128 budynek A, I piętro, tel. +48 (41) 342 11 47
 2. Dyrektorzy wydziałów (komórek równorzędnych), kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz dyrektorzy jednostek podporządkowanych Wojewodzie, przyjmują obywateli w ramach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach pracy urzędu .
 3. Pracownicy w tym również pracownicy Oddziału Obsługi Klienta przyjmują obywateli w ramach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy .

  W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywa się w następny dzień w godzinach pracy.

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub ustnie - wówczas pracownik przyjmujący skargę sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie.

  Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

III. Informacje ogólne

Prawo składania skarg i wniosków do organów administracji publicznej gwarantuje obywatelom Konstytucja RP.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności ( art. 241Kpa ).

Skargę należy kierować do organu właściwego do jej rozpatrzenia. Zgodnie z art. 229 Kpa, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności:

 1. rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa- wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
 2. organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda,
 3. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy,
 4. zarządu powiatu oraz starosty, a także powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada powiatu,
 5. zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - sejmik województwa,
 6. wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu wg kodeksu - właściwy minister, a winnych sprawach Prezes rady Ministrów,
 7. innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej - organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,
 8. ministra - Prezes Rady Ministrów,
 9. organu centralnego i jego kierownika - organ, któremu podlega.

 

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien ja rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a następnie zawiadomić skarżącego o sposobie załatwienia skargi (art. 237Kpa). Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym skarżącego lub wskazać mu właściwy organ (art. 231Kpa)

Metryka strony

Data publikacji : 25.06.2013
Data wytworzenia : 25.06.2013
Data modyfikacji : 02.07.2019 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP