Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Moje prawa w urzędzie

Odwołania

I. Składanie odwołań od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego

 • pocztą na adres:
  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
  Al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce
 • osobiście w Oddziale Obsługi Klienta– parter, budynek A

Informacji w sprawie składania odwołań udzielają pracownicy Oddziału Obsługi Klienta:
tel: +48 (41) 342 18 00, 342 18 05, 342 18 10
fax: +48 (41) 342 18 33
e-mail: bok09@kielce.uw.gov.pl

II. Prawo składania odwołań od decyzji

Problematykę składania odwołań od decyzji administracyjnych reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. 2016.23 j.t.)

Uprawnienie do składania odwołań przysługuje stronie od decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji. Odwołanie składa się do organu wyższej instancji.

W razie wątpliwości, który organ jest właściwy należy przeczytać uważnie pouczenie zawarte w otrzymanej decyzji. W pouczeniu takim musi znaleźć się informacja do jakiej instancji można się odwołać oraz w jakim terminie można wnieść odwołanie.

Treść odwołania nie musi spełniać szczególnych wymogów. Wystarczy jeżeli wynika z niej, że strona jest niezadowolona z rozstrzygnięcia.

Odwołanie wnosi się do organu wyższej instancji w ciągu 14 dni od jej doręczenia lub ogłoszenia ( jeśli decyzja została ogłoszona ustnie ) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Organ I instancji skompletuje dokumentację sprawy i wraz z odwołaniem prześle ją do organu właściwego w ciągu 7 dni. Przekroczenie 14 dniowego terminu na złożenie odwołania spowoduje wydanie postanowienia o niedopuszczalności odwołania.

Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji. Nie dotyczy to jednak tych decyzji, z których wynika że mają być wykonane natychmiast ( został nadany rygor natychmiastowej wykonalności ) lub ich natychmiastowe wykonanie następuje z mocy prawa.

III. Cofnięcie odwołania

Strona ma prawo cofnąć złożone odwołanie przed wydaniem przez organ decyzji. Organ odwoławczy może jednak nie uwzględnić cofnięcia odwołania jeżeli prowadziłoby do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny.

IV. Zakaz orzekania na niekorzyść odwołującego się - zakaz Reformationis in Peius

Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. Wniesienie odwołania nie powinno zatem pogorszyć sytuacji skarżącego.

V. Rodzaje decyzji w postępowaniu odwoławczym

Wynikiem postępowania odwoławczego może być decyzja:

 • o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji
 • o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości lub w części (skutkiem czego będzie orzeczenie co do istoty sprawy lub umorzenie postępowania pierwszej instancji)
 • o umorzeniu postępowania odwoławczego

Organ odwoławczy może ponadto uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

VI. Prawo zaskarżania decyzji do sądu administracyjnego

Problematykę zaskarżania działania oraz bezczynności organów administracji reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. 2016.718 j.t.

Jeżeli decyzja jest niezgodna z prawem można ja zaskarżyć do sądu administracyjnego. Skargę wnosi się po wyczerpaniu przysługujących środków zaskarżenia. Na wniesienie skargi strona ma 30 dni od doręczenia decyzji. W pouczeniu zawartym w każdej decyzji musi znaleźć się informacja o możliwości jej zaskarżenia oraz obowiązujących terminach.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Organ administracji do którego wpłynęła skarga jest odpowiedzialny za jej przekazanie do sądu również w terminie 30 dni.

Dla województwa świętokrzyskiego właściwy miejscowo jest:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
ul. Prosta 10
25-366 Kielce
tel: +48 (41) 334 90 40

Metryka strony

Data publikacji : 25.06.2013
Data wytworzenia : 25.06.2013
Data modyfikacji : 19.01.2017 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP