Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Pełnomocnicy Wojewody

1 Skotnicki Michał Pełnomocnik do Spraw Rolnictwa

Do zakresu Pana działalności pozostawać będą zagadnienia:

 1. działania  zespolonych  służb,  inspekcji  
  i  straży funkcjonujących  w  obszarze  rolnictwa
 2.  koordynowania   w   imieniu    wojewody współpracy   urzędu   wojewódzkiego, zespolonych i niezespolonych   organów   administracji   rządowej   w   zakresie   wykrywania i zwalczania nieprawidłowości tranzycie towarów rolno - spożywczych 
  z Ukrainy przez  terytorium RP,
 3. zapobiegania  i  szacowania  strat  powstałych  na  skutek  klęsk  żywiołowych,
 4. doradztwa rolniczego,
 5. funkcjonowania regionalnych oddziałów agencji rolnych,
 6. nadzoru i współpracy z izbami rolniczymi,
 7. gospodarki wodami na rzecz rolnictwa.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 117, bud. A

tel. 041 342 15 55

2 Piasecki Ireneusz Pełnomocnik Wojewody do Spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Do zakresu obowiązków należeć będzie:

 1. realizacja obowiązków wynikających
  z przepisów aktów prawnych właściwych dla zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;
 2. opracowanie i wdrożenie procedur reagowania na incydenty komputerowe, które będą obowiązywały w Urzędzie;
 3. identyfikowanie i prowadzenie cyklicznych analiz ryzyka oraz przedkładanie sprawozdań rocznych;
 4. przygotowanie planów awaryjnych oraz ich testowanie;
 5. opracowanie procedur zapewniających informowanie właściwych zespołów CERT o:  
 • wystąpieniu incydentów komputerowych,
 • zmianie lokalizacji jednostki organizacyjnej, danych kontaktowych, itp.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 117, bud. A

tel. 041 342 11 47

3 Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego
Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego - Kierownik PK HNS

Do zadań Pełnomocnika należy:

 1. reprezentowanie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawach dotyczących HNS na forum międzynarodowym i krajowym;
 2. przedstawianie Wojewodzie Świętokrzyskiemu propozycji rozwiązań dotyczących realizacji zadań w zakresie HNS przez ŚUW i podległe jednostki organizacyjne;
 3. planowanie, organizowanie i monitorowanie realizacji zadań w zakresie HNS w ŚUW i podległych jednostkach organizacyjnych;
 4. koordynowanie współpracy między ŚUW a Ministerstwem Obrony Narodowej w celu racjonalnego wykorzystywania zasobów obronnych na potrzeby realizacji HNS;
 5. inicjowanie i koordynowanie przygotowanych w ŚUW projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów w zakresie problematyki HNS;
 6. koordynowanie funkcjonowania PK HNS w ŚUW i podległych jednostkach organizacyjnych;
 7. koordynowanie w Urzędzie gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania
  i wymiany informacji na potrzeby Centralnej Bazy Danych (CBD) HNS.

 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 521, bud. A

tel. 041 342 16 61

041 342 16 88

4 Wilkiewicz Łukasz Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych         Do zakresu działania należą sprawy związane
z realizacją przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy, w tym kierowanie komórką do spraw ochrony informacji niejawnych.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 202,

bud. A

tel. 041 342 10 11

5 Wzorek Robert Pełnomocnik Wojewody do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych

Do zakresu  działań pełnomocnika należeć będą sprawy związane między innymi z:

 1. wykonywaniem zadań powierzonych przez Wojewodę z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego;
 2. współdziałaniem z właściwymi jednostkami ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 3. współdziałaniem z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami           
  w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, w szczególności w zakresie infrastruktury komunalnej;
 4. współdziałaniem z Wojewódzką Komisją ds. Szacowania Skutków Klęsk Żywiołowych;
 5. koordynowaniem zadań realizowanych przez poszczególne Wydziały ŚUW i jednostki podległe Wojewodzie w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych;
 6. nadzorem i kontrolą prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przyznanych samorządom na remont i odbudowę obiektów infrastruktury komunalnej;
 7. udziałem w przygotowywaniu koncepcji
  i projektów dotyczących pozyskiwania środków na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
 8. opracowywaniem projektów programów dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych lub przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych,
 9. reprezentowaniem Wojewody w realizacji
  w/w zadań

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 735, bud. A

tel. 041 342 16 89

6 Król Anna

Pełnomocnik Wojewody
do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Do zakresu obowiązków pełnomocnika należeć będzie:

 1. współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na obszarze województwa realizującymi zadania na rzecz mniejszości;

 2. podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości
  i przeciwdziałanie naruszaniu tych praw
  i dyskryminacji osób należących do mniejszości;

 3. podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 538, bud. C

tel. 041 342 13 26

7 Kołomańska Anna Pełnomocnik Wojewody ds. Uzależnień, AIDS i HIV

Do zadań Pełnomocnika należeć będzie:

 1. nadzór nad realizacją Krajowego Programu HIV i AIDS, współpraca z Krajowym Centrum ds. HIV i AIDS i Urzędem Marszałkowskim,
 2. współpraca z placówkami zajmującymi się rodziną dotkniętą problemem alkoholizmu, narkomanii, HIV, AIDS,
 3. przewodniczenie i prowadzenie posiedzeń Zespołu ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom,
 4. opiniowanie uchwał gminnych komisji alkoholowych,
 5. organizacja i nadzór nad Świętokrzyskimi Dniami Profilaktyki,
 6. współpraca z gminami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
 7. współpraca z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 8. współpraca i monitorowanie działań placówek zajmujących się leczeniem uzależnień,
 9. inicjowanie działań wspomagających pracę lecznictwa odwykowego,
 10. udział w sympozjach, szkoleniach 
  i konferencjach w w/w zakresie.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 635, bud. A

tel. 041 342 14 15

8  Piasecki Michał

Pełnomocnik do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

i Współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi

Do zakresu obowiązków należy w szczególności:

 1. koordynowanie w województwie świętokrzyskim konsultacji istotnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego procesów legislacyjnych i programów państwowych;
 2. wspieranie Pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wymiany informacji z organizacjami pozarządowymi w regionie;
 3. pomoc lokalnym organizacjom w dostępie do wiedzy w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i innych działań prowadzonych przez Pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego
  i innych agencji rządowych.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 635, bud. A

tel. 041 342 14 15

9  Żmuda Grzegorz Pełnomocnik do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych

Do zakresu obowiązków Pełnomocnika należeć będzie wykonywanie działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacja ich działań oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 126, bud. A

tel. 041 342 12 32

10 Jarosz Karolina

Pełnomocnik do Spraw Ekonomii Społecznej

i Spraw Seniorów

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

 1. koordynowanie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, organami administracji publicznej i instytucjami zajmującymi się tematyką ekonomii społecznej;
 2. uczestnictwo w dialogu o rozwoju ekonomii społecznej z Pełnomocnikiem Rządu
  ds. ekonomii społecznej, samorządem i podmiotami wnioskującymi o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego;
 3. prowadzenie działań w zakresie rozwoju aktywności dotyczącej ekonomii społecznej na terenie województwa, w tym pomoc podmiotom ekonomii społecznej w dostępie do wiedzy z obszaru ekonomii społecznej;
 4. uczestnictwo w imieniu wojewody w pracach Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej;
 5. upowszechnianie, promocja i edukacja w obszarze ekonomii społecznej;
 6. prowadzenie spraw z zakresu rozpoznawania potrzeb osób starszych oraz inicjowanie działań służących zaspokajaniu tych potrzeb;
 7. doradztwo i upowszechnianie informacji o sposobach i trybie załatwiania spraw osób starszych.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516  Kielce

pok. 635, bud. A

tel. 041 342 14 15

 

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 01.09.2015
Obowiązuje od : 01.03.2024
Data wytworzenia : 01.09.2015
Data modyfikacji : 13.05.2024 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Joanna Górecka
Autor : Beata Gos