Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg nieograniczony na wykonanie opracowań pt:Inwentaryzacja przyrodnicza gmin: Końskie, Smyków.

Przetarg nieograniczony
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 19.04.2006

OGŁOSZENIE O PRZETARU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Wojewoda Świętokrzyski
Al. IX Wieków Kielc 3, 25 -516 Kielce,
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie opracowań pt:
Inwentaryzacja przyrodnicza gmin: Końskie, Smyków

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 74273000 Usługi badania wierzchniej warstwy gleby. PKWiU 92.53.12-00.00 „Usługi związane z obszarami naturalnymi i obiektami chronionej przyrody".
Lokalizacja obszaru opracowania:
województwo świętokrzyskie, powiat konecki

Opracowanie winno zawierać:
I Część tekstową, w tym:
1. Charakterystyka terenu:
położenie i granice, budowa geologiczna, sieć hydrograficzna, klimat, waloryzacja: gleb, lasów, krajobrazu kulturowego.
2. Waloryzacja szaty roślinnej z inwentaryzacją:
flora roślin naczyniowych, w tym: gatunki chronione, rzadkie i zagrożone, charakterystyka naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk i zespołów roślinnych, wykaz obiektów i obszarów chronionych oraz wykaz i charakterystyka obiektów i obszarów proponowanych do ochrony.
3. Inwentaryzacja wybranych grup zwierząt, w tym: gatunków chronionych, rzadkich, zagrożonych: ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki, motyle, oraz wskazanie obszarów proponowanych do ochrony.
II Syntezę ( części tekstowej)
III Mapy w skali 1: 25 000 - obrazujące występowanie w granicach gminy gatunków roślin i zwierząt.

Inwentaryzacja każdej z gmin winna stanowić odrębne opracowanie.
Opracowania należy wykonać w 2 egzemplarzach.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Wydział Środowiska i Rolnictwa Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, V piętro, pokój 530, w godzinach 8.00-15.00 lub może zostać przekazana jako przesyłka pocztowa.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zastrzega się możliwość wyboru dwóch Wykonawców, co wynika z rozpatrywania ofert dla każdej inwentaryzacji gminy oddzielnie.

Dopuszcza się możliwość składania ofert, które zawierać będą ceny wykonania jednej inwentaryzacji.

Nieprzekraczalny wymagany termin wykonania zamówienia - 15 października 2006r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz. 177, z późniejszymi zmianami).
W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków należy przedłożyć:
 podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Zamawiający wymaga od Wykonawców:
1. Zapewnienia nadzoru naukowego przy realizacji zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku należy przedłożyć wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni nadzór naukowy osoby ze stopniem naukowym profesora z dziedziny nauk ogólno-przyrodniczych (flora, fauna).
2. Doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania waloryzacji przyrodniczych lub opracowań, których częścią składową była inwentaryzacja przyrodnicza terenu np. inwentaryzacja przyrodnicza gminy, doliny rzecznej, określonego terenu np. park krajobrazowy lub opracowania fizjograficznego, którego częścią składową była waloryzacja. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę druku „Doświadczenie zawodowe" stanowiącego wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat prac tego typu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z określeniem odbiorcy oraz daty wykonania wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, ze prace te zostały wykonane należycie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej 1 opracowanie w w/w zakresie wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie.

Wadium nie jest wymagane.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pokoju 541 (sekretariat Wydziału Środowiska i Rolnictwa) w godzinach pracy Urzędu 7.30.-15.30, w terminie do dnia 19 kwietnia 2006r. do godz. 10.00. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 kwietnia 2006r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój 540.
Wykonawcy biorący udział w przetargu będą związani ofertą przez 30 dni.

Metryka strony

Data publikacji : 19.04.2006
Data wytworzenia : 19.04.2006
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP