Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

„Opracowanie zawierające opis istniejącego stanu rezerwatu przyrody „Białe Ługi”(waloryzacja), w tym: inwentaryzację flory i fauny, ponadto zagrożenia, sposoby ich eliminacji oraz ustalenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Zapytanie o cenę
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 24.03.2007

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie zapytania o cenę o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
na wykonanie usługi: „Opracowanie zawierające opis istniejącego stanu rezerwatu przyrody „Białe Ługi"(waloryzacja), w tym: inwentaryzację flory i fauny, ponadto zagrożenia, sposoby ich eliminacji oraz ustalenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"

W dniu 2 kwietnia 2007r. dokonano wyboru Wykonawcy w/w usługi.
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze oferty była cena.
Firma: Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski ul. Rajska 4, 28-340 Sędziszów
złożyła ofertę z najniższą ceną tj. 40 000zł.

Metryka strony

Data publikacji : 24.03.2007
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP