Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów planów ochrony rezerwatów przyrody: Wykus oraz Krzemionki Opatowskie – dla terenów niebędących w zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Ostrowiec

Przetarg nieograniczony
Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 21.04.2008

Ogłoszenie o przetaru nieograniczonym

Wojewoda Świętokrzyski
Al. IX Wieków Kielc 3, 25 -516 Kielce,
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Projektów planów ochrony rezerwatów przyrody: Wykus oraz Krzemionki Opatowskie - dla terenów niebędących w zarządzie Lasów Państwowych- Nadleśnictwa Ostrowiec

Dzień zamieszczenia Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - 7.04.2008r.
Dzień wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia - 7.04.2008r.
Strona internetowa, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kielce.uw.gov.pl

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 74273000 Usługi badania wierzchniej warstwy gleby. PKWiU 92.53.12-00.00 „Usługi związane z obszarami naturalnymi i obiektami chronionej przyrody".

Dane dotyczące rezerwatu przyrody: Wykus
powierzchnia - 65,97ha
położenie - Gmina Bodzentyn, Nadleśnictwo Suchedniów
przedmiot ochrony - naturalne, wielogatunkowe zbiorowiska leśne oraz miejsca pamięci narodowej.

Dane dotyczące rezerwatu przyrody: Krzemionki Opatowskie
powierzchnia objęta planem - 228,11ha
położenie - Gmina Bodzechów, Ćmielów
przedmiot ochrony - rzadkie i chronione gatunki roślin oraz kopalnie krzemienia pasiastego, a także wyrobiska górnicze i ślady obozowisk górników.

Opracowanie winno zawierać:
I Część tekstową, w tym: 
- wyszczególnienie gruntów, 
- rodzaje użytków gruntowych, 
- wyszczególnienie wód, 
- inwentaryzację zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych wraz z oceną stanu i prognozą przyszłych zmian, w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony, 
- dokonanie ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, 
- ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880, z późn. zm), w zależności od zakresu tych dokumentów, wynikające z potrzeb ochrony przyrody i walorów krajobrazowych, 
- opracowanie koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, 
- zabiegi ochronne na obszarach objętych ochroną czynną, 
- mapy tematyczne, sporządzone w formie cyfrowej, z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej (GIS), w państwowym systemie odniesień przestrzennych.

Projekt planu ochrony dla każdego z rezerwatów przyrody winien stanowić odrębne opracowanie.
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, które zawierać będą ceny wykonania jednego projektu planu.
Zastrzega się możliwość wyboru dwóch Wykonawców, co wynika z rozpatrywania ofert dla każdego projektu planu (części zamówienia) oddzielnie.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nieprzekraczalny wymagany termin wykonania zamówienia - 31 października 2008r.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655).

W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków należy przedłożyć: 
- podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (oryginał), 
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), 
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

Zamawiający wymaga od Wykonawców:
1. Zapewnienia nadzoru naukowego przy realizacji zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku należy przedłożyć wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenie (oryginał). Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni nadzór naukowy osoby z tytułem naukowym profesora (zgodnie z ustawą z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 z późn. zm) lub która jest zatrudniona na stanowisku profesora zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), ze specjalizacją z dziedziny nauk przyrodniczych.
2. Doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania (współwykonywania) planów ochrony: rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych, obszarów sieci Natury 2000.
Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę druku „Doświadczenie zawodowe" (oryginał) stanowiącego wykaz wykonanych tego typu prac, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z określeniem odbiorcy oraz daty wykonania. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej 1 opracowanie w w/w zakresie wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 425 - sekretariat Wydziału Środowiska i Rolnictwa Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Al. IX. Wieków Kielc 3, budynek C II - w godzinach pracy Urzędu 7.30.-15.30, w terminie do dnia 21 kwietnia 2008r. do godz. 10.00. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 kwietnia 2008r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój 425 bud. CII.
Termin związania z ofertą - 30 dni.
Wadium nie jest wymagane.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na wykonanie w trybie przetargu nieograniczonego
Projektów planów ochrony rezerwatów przyrody: Wykus oraz Krzemionki Opatowskie - dla terenów niebędących w zarządzie Lasów Państwowych- Nadleśnictwa Ostrowiec

Dzień wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia - 7.04.2008r.
1. Zamawiający: Wojewoda Świętokrzyski Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce
2. Opis przedmiotu zamówienia: Projekty planów ochrony rezerwatów przyrody: Krzemionki Opatowskie - dla terenów niebędących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Ostrowiec oraz Wykus.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 74273000 Usługi badania wierzchniej warstwy gleby PKWiU 92.53.12-00.00 „Usługi związane z obszarami naturalnymi i obiektami chronionej przyrody".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1.a i 1.b do niniejszej specyfikacji.
3. Zamawiający nie przewiduje zlecenia zamówień uzupełniających.
4. Nieprzekraczalny wymagany termin wykonania zamówienia - 31 października 2008r.
5. Opis warunków, które powinien spełnić Wykonawca oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655).
W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków należy przedłożyć: 
- podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (oryginał), 
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), 
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
Zamawiający wymaga od Wykonawców:
1). Zapewnienia nadzoru naukowego przy realizacji zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku należy przedłożyć wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenie (oryginał). Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni nadzór naukowy osoby z tytułem naukowym profesora (zgodnie z ustawą z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 z późn. zm) lub która jest zatrudniona na stanowisku profesora zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), ze specjalizacją z dziedziny nauk przyrodniczych
2). Doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania (współwykonywania) planów ochrony: rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych, obszarów sieci Natury 2000.
Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę druku „Doświadczenie zawodowe" (oryginał) stanowiącego wykaz wykonanych tego typu prac, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z określeniem odbiorcy oraz daty wykonania. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej 1 opracowanie w w/w zakresie wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

6. Wymagane dokumenty: 
- oferta zgodnie z treścią specyfikacji (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji) - oryginał, 
- podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji)- oryginał, 
- druk „Doświadczenie zawodowe" (wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji) - oryginał, 
- podpisane oświadczenie o zapewnieniu nadzoru naukowego (załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji) - oryginał,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), 
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane faxem, pod warunkiem potwierdzenia ich pismem wysłanym na adres Zamawiającego.
8. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami pisemnie, drogą pocztową. Wykonawcy są zobowiązani przekazywać Zamawiającemu oryginalne oświadczenia. Dopuszcza się możliwość przekazywania dokumentów w formie kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
9. Pracownikami upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Jarosław Pajdak - Wojewódzki Konserwator Przyrody Tel. (41) 342 -19-06 Magdalena Wołoszyn - st. inspektor Tel. (41) 342-17-84 Wydział Środowiska i Rolnictwa Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce fax. (41) 342-12-77.
10. Wadium nie jest wymagane.
11. Wykonawcy biorący udział w przetargu będą związani ofertą przez 30 dni.
12. Opis sposobu przygotowania oferty: 
- treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji), 
- oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy, 
- każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 
- nie dopuszcza się składania oferty wariantowej, 
- do oferty należy dołączyć podpisane dokumenty, o których mowa w punkcie 6 niniejszej specyfikacji, 
- oferta wraz z załącznikami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Wydział Środowiska i Rolnictwa Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce oraz posiadać oznaczenie „Oferta przetargowa na plany ochrony rezerwatów przyrody - nie otwierać przed godz. 12.00 dnia 21 kwietnia 2008r.".
13. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Wydział Środowiska i Rolnictwa Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek CII, IV piętro, pokój 425 (sekretariat Wydziału Środowiska i Rolnictwa), w terminie do 21 kwietnia 2008r. do godz. 10.00. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
14. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 kwietnia 2008r. o godz. 12.00 w pokoju 425. Otwarcie ofert odbędzie się w części jawnej posiedzenia Komisji.
15. W ofercie powinny być podane ceny ryczałtowe, z rozbiciem na kwotę netto oraz brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. Podane ceny mają obejmować wszystkie koszty związane ze sporządzeniem każdego opracowania i winny być wyrażone w PLN.
16. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
17. Projekt planu ochrony każdego rezerwatu winien stanowić odrębne opracowanie.
18. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, które zawierać będą ceny wykonania jednego projektu.
19. Zastrzega się możliwość wyboru dwóch Wykonawców, co wynika z rozpatrywania ofert dla każdego rezerwatu (części zamówienia) oddzielnie.
20. Opis kryteriów wyboru oferty: Cena usługi (brutto) - 100% Umowa na wykonanie projektu planu ochrony zostanie spisana z Wykonawcą, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, z najniższą ceną - z największą ilością punktów. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: cena najniższej zaproponowanej oferty liczba punktów =-------------------------------------------------------- x 100pkt cena ofertowa badana
21. Przedmiot zamówienia ma być współfinansowany ze środków zewnętrznych. W przypadku zaistnienia sytuacji, że łączny koszt opracowań będzie wyższy aniżeli zarezerwowane na ten cel środki, lub jeżeli wnioskowana dotacja nie zostanie przyznana Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze zlecenia części zamówienia (projektu planu jednego rezerwatu). Do realizacji zostanie wybrane to opracowanie, dla którego najniższa cena zaoferowana przez Wykonawcę, będzie wielkością maksymalnie zbliżoną i jednocześnie nieprzekraczającą kwoty zarezerwowanej na ten cel. Wykonawcom nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego.
22. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach ujętych w ofercie przetargowej. Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji).
23. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
24. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
25. Wykonawcy zobowiązani są do wskazania w ofercie części opracowania, której wykonanie powierzą podwykonawcom.
26. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługuje prawo składania protestów.

ZAŁĄCZNIKI nr 1 - nr 6

Metryka strony

Data publikacji : 21.04.2008
Data wytworzenia : 21.04.2008
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP